การเบิกประกัน

  • ผู้ใช้ประกัน Tokio Marine (Japan) ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
  • ผู้ใช้ประกันบริษัทอื่นๆสามารถนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ไปเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ด้วยตนเอง
ติดต่อทาง LINE

ค่าบริการที่สามารถเบิกได้

  • ค่ารักษากายภาพบำบัด (Medical treatment)
  • ค่ารักษาด้วยอุปกรณ์ทางกายภาพ (Electrotherapy)
  • ค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor fee)
  • ค่ายาและเวชภัณฑ์ (Medication and medical supply)
  • และอื่นๆ (etc.)